Andrea Marková

Bakalářská práce

Současná praxe radiační ochrany zdravotnických pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k její optimalizaci a legislativě České republiky

Contemporary practice in radiation protection of medical facilities with the sources of ionizing radiation in relation to its optimization and the Czech republic legislation
Anotace:
Využití ionizujícího záření v lékařství je běžnou praxí pro stanovení diagnózy u pacienta. S deterministickými účinky v dnešním zdravotnictví se již nelze setkat, avšak stochastické přetrvávají. Současné principy radiační ochrany se možnost poškození lidského organismu snaží minimalizovat.
Abstract:
Use of ionizing radiation in medicine it is common practice for diagnosis in a patient. With deterministic effects in today's healthcare can no longer meet, but stochastic persist. Current principles of radiation protection, the possibility of damage to the human body tries to minimize.
 

Klíčová slova

radiační ochrana optimalizace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Karel Nechvíl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marková, Andrea. Současná praxe radiační ochrany zdravotnických pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k její optimalizaci a legislativě České republiky. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií