Theses 

Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele – Monika HRBATÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Monika HRBATÁ

Diplomová práce

Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele

Hier´s liability for the debts of testator

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele, resp. problematikou přechodu dluhů ze zůstavitele na dědice jakožto projevu univerzální sukcese při dědění. Práce vychází z právní úpravy obsažené v novém občanském zákoníku a upozorňuje na změny, které v oblasti odpovědnosti za dluhy zůstavitele nastaly pro dědice zůstavitele a pro věřitele zůstavitele. Postavení dědice se změnilo v tom směru, že dědic je primárně povinen hradit dluhy zůstavitele v plné výši a pouze na základě výhrady soupisu může svou odpovědnost omezit pouze do výše nabytého dědictví. Vzhledem k tomu, že uplatnění či neuplatnění výhrady soupisu má pro odpovědnost dědice zásadní význam, věnuje se práce této problematice podrobněji a poukazuje na problematické aspekty, které jsou s výhradou soupisu či se samotným provedením soupisu spojeny. Dále jsou v práci rozebrány některé hmotněprávní instituty související s přechodem dluhů, a to zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví a zcizení dědictví a dále odloučení pozůstalosti. V práci se objevují také některé procesní otázky, neboť pro dědické právo je typické prolínání hmotného a procesního práva. V závěru práce je pak stručně pojednáno o předlužené pozůstalosti a možných způsobech jejího řešení.

Abstract: This thesis deals with the issue of liability of the heir for testator's debts, i.e. the issue of transfer of debts from the testator to the heir, as a manifestation of universal succession in the inheritance process. The thesis is based on the legal provisions contained in the new Czech Civil Code and points out the changes, which have occurred for testator's heirs and for testator's creditors with regard to liability for testator's debts. The position of the heir has changed in the sense that the heir is primarily obliged to pay testator's debts in full amount; only on the basis of stipulation of the estate inventory (which lists assets and liabilities of the deceased) can the heir limit his/her liability up to the amount of the inherited assets. In view of the fact that the use or non-use of stipulation of inventory is of crucial importance for the heir, the thesis deals with this issue in more detail and shows the problematic aspects, which are connected with the stipulation of inventory as well as the process of making the inventory. Further, the thesis analyzes some institutes associated with the transfer of debts, i.e. waiving the right of inheritance, refusal of inheritance, renunciation of succession and inheritance alienation, separation of estate. The thesis also covers some procedural issues, because blending of substantive and procedural law is typical for inheritance law. The conclusion of the thesis deals briefly with the insolvent estate and the possible ways to solve it.

Klíčová slova: Zůstavitel, dědic, věřitel zůstavitele, univerzální sukcese, dluhy pozůstalosti, pozůstalostní dluhy, předlužená pozůstalost, výhrada soupisu, soupis pozůstalosti, odloučení pozůstalosti, svolání věřitelů.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

HRBATÁ, Monika. Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz