Mgr. Zdeňka Kaňová

Bakalářská práce

Srovnání technologických vlastností křemenných písků s ohledem na výrobu slévárenských forem.

Technologic properties the quartz sands comparsion with a view to the foundry moulds fabrication
Anotace:
Abstrakt Tato bakalářská práci se zabývá hodnocením křemenných písků v závislosti na jejich využití ve slévárenství. Vzhledem k tomu, že genetické podmínky ovlivňují kvalitu ložisek nerostných surovin, jsou vybrány vzorky alochtonního i autochtonního původu. U slévárenských písků je rozhodujícím kritériem především žáruvzdornost, zrnitost, povrch a tvar zrna. Vzorky písků z ložisek Provodín (Česká …více
Abstract:
Abstract This work deals with the evaluation of quartz sands, depending on their use in the foundry industry. Given that genetic conditions affect the quality of mineral deposits, are selected samples allochthonous and autochthonous origin. The foundry sand is the decisive criterion especially fire resistance, grain size, texture and shape of the grains. Samples of sand from deposits Provodín (Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta