Marcela Jedličková

Diplomová práce

Odpovědnost za výkon činnosti auditora při přezkoumávání hospodaření obcí

Liability for Auditor´s Performance in Reviewing Municipalities Management
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na činnost auditora při přezkoumávání hospodaření obcí, právní vztah mezi ním a auditovaným subjektem, právní rámec této činnosti a v neposlední řadě na odpovědnost auditora. Cílem diplomové práce je definovat odpovědnost auditora při přezkoumávání hospodaření obcí, nalézt sporné otázky týkající se této právní oblasti a navrhnout změny či opatření ke zlepšení těchto sporných …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the auditor´s performance in reviewing the management of municipalities, legal relation between him and audited subject, legal frame of this activity and last but not least auditor´s liability. The aim of thesis is to define the liability of the auditor when performing the review of municipalities’ management, find disputable questions of this legal field and to propose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Damian Czudek
  • Oponent: Andrea Vuongová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání

Práce na příbuzné téma