Marcela Jedličková

Master's thesis

Odpovědnost za výkon činnosti auditora při přezkoumávání hospodaření obcí

Liability for Auditor´s Performance in Reviewing Municipalities Management
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na činnost auditora při přezkoumávání hospodaření obcí, právní vztah mezi ním a auditovaným subjektem, právní rámec této činnosti a v neposlední řadě na odpovědnost auditora. Cílem diplomové práce je definovat odpovědnost auditora při přezkoumávání hospodaření obcí, nalézt sporné otázky týkající se této právní oblasti a navrhnout změny či opatření ke zlepšení těchto sporných …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the auditor´s performance in reviewing the management of municipalities, legal relation between him and audited subject, legal frame of this activity and last but not least auditor´s liability. The aim of thesis is to define the liability of the auditor when performing the review of municipalities’ management, find disputable questions of this legal field and to propose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Damian Czudek
  • Reader: Andrea Vuongová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání