Theses 

Tvorba webových stránek pro výuku HTML 5 – Bc. Zuzana BÍLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Učitelství Informatiky (jednooborové) pro střední školy

Bc. Zuzana BÍLKOVÁ

Diplomová práce

Tvorba webových stránek pro výuku HTML 5

Web sites for learning HTML 5

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na vytvoření webových stránek pro výuku HTML 5. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá doporučením HTML 5 a popisuje, jak takové doporučení vzniká. Také se zaměřuje na problematiku toho, proč vyučovat HTML 5. V další části popisuje novinky, rozdíly, výhody a nevýhody, které přináší HTML 5 a CSS 3. Obsahuje metodiku, která slouží jako návod pro učitele, jak mohou vytvořené webové stránky využít při výuce tematického celku tvorba webových stránek. Součástí praktické části jsou webové stránky, které jsou vhodné pro výuku HTML 5 a CSS 3. Stránky se skládají z teorie, příkladů kódu, interaktivních příkladů a stránky ?Pískoviště?, které slouží jako jednoduchý HTML editor. Součástí práce je pedagogický výzkum, ten se skládá z dotazníku a experimentu. Dotazník zjišťoval, jaký mají studenti názor, na vytvořené webové stránky. Výsledky dotazníku ukázaly, že studenti považují webové stránky za přínosné a hodnotí je pozitivně. Součástí experimentu byl didaktický test, který měl otestovat, zda má výuka podle vytvořených webových stránek pozitivní vliv na znalosti studentů. Výsledky experimentu potvrdily pozitivní vliv výuky pomocí webových stránek.

Abstract: Main task of this diploma thesis is creating the web pages for purposes of teaching HTML 5. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical one is focuses on HTML 5 recommendations and describes how such recommendation is being created. It also focuses on problematic of HTML 5 education. It contains methodic, which serves as a guide for the lecturers on how created web pages can be a part of the topic ?Web pages development.? Practical part contains web pages suitable for HTML 5 and CSS 3 education. Pages consist of the theory, code samples, interactive examples and web page ?Sandbox?, which serves as a simple HTML editor. Part of this thesis is also a pedagogic research which consists of a questionnaire and an experiment. Questionnaire investigated student's opinions on created web pages. Results have shown that students considered the web pages beneficial and evaluated them as positive. Didactic test was also a part of the experiment. Purpose of this test was to asses if the teaching based on the created web pages has any positive influence on the knowledge of the students. Results of the experiment confirmed the positive influence of the teaching with the aid of created web pages.

Klíčová slova: HTML 5, CSS 3, webové stránky, metodika, dotazník, experiment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29320 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BÍLKOVÁ, Zuzana. Tvorba webových stránek pro výuku HTML 5. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz