Libor Jalůvka

Master's thesis

Vliv dlouhodobého provozu aktivních odsávacích zařízení (AOS) na minimalizaci neřízených výstupů metanu z uzavřených dolů

Influence of the Long-Term Operation of the Gas
Anotácia:
V předložené práci je zpracován přehled realizovaných opatření proti neřízeným výstupům důlních plynů na povrch, především racionální způsoby odvrtávání odplyňovacích vrtů. Stěžejní částí diplomové práce je popis a požadavky na aktivní odplyňovací systémy, tzn. na jejich situování, strojní a bezpečnostní vybavení, hodnocení jejich efektivity a možnosti využití hořlavé složky směsi důlních plynů, tj …viac
Abstract:
In the thesis submitted the overview of the measures taken against the uncontrolled mine gas surface emissions has been compiled. The measures are focused on drilling of the surface gas drainage boreholes using the best practice. The key part of the thesis is the description and requirements on the active gas drainage system – its location, machinery, safety equipment, evaluation of its efficiency …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Petr Urban
  • Oponent: Jiří Medák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava