Theses 

Využití bariérového režimu při výskytu nozokomiální nákazy na oddělení – Marie JAREŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Marie JAREŠOVÁ

Bakalářská práce

Využití bariérového režimu při výskytu nozokomiální nákazy na oddělení

Barrier recovery system at the occurrence of nosocomial infections in the department

Anotace: Nozokomiální nákaza vzniká v přímé souvislosti s pobytem osob ve zdravotnických zařízeních. Historie těchto nákaz je stejně dlouhá jako existence prvních zařízení, ve kterých se nemocné osoby sdružovaly. K tomu, abychom vzniku nozokomiálních nákaz předcházeli, napomáhá ošetřovatelská bariérová péče. Jedná se o soubor pracovních postupů, které mají za úkol zabránit výskytu a šíření nozokomiální nákazy. Je nutné, aby si sestry a veškerý zdravotnický personál význam dodržování této bariérové ošetřovatelské péče plně uvědomoval. Náplní bakalářské práce bylo zjistit informovanost všeobecných sester v oblasti nozokomiálních nákaz, zda sestry pracující na lůžkových odděleních nemocničních zařízení, znají zásady ošetřovatelské bariérové péče a zda tyto zásady dodržují. Šetření probíhalo pomocí distribuce anonymního dotazníku v Nemocnici Písek a.s. a v Nemocnici Strakonice a.s. Rozdáno bylo celkem 110 dotazníků a do výzkumu bylo zařazeno 90 dotazníků. Výsledky výzkumného šetření byly zpracovány v grafické podobě. Stanoveny byly následující hypotézy: Hypotéza 1: Sestry znají správný postup využívání bariérového režimu při výskytu nozokomiální nákazy na oddělení. Hypotéza 2: Sestry dodržují zásady bariérového režimu při výskytu nozokomiální nákazy na oddělení. Obě tyto hypotézy byly po provedení výzkumného šetření potvrzeny. Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že informovanost sester v oblasti prevence nozokomiálních nákaz a dodržování bariérové ošetřovatelské péče je na velmi dobré úrovni. Je velmi pravděpodobné, že zásluhu mají povinné účasti na seminářích v rámci prevence nozokomiálních nákaz. Výsledky práce budou poskytnuty managementu nemocnice, kde byl výzkum proveden

Abstract: Infections acquired during a treatment in a hospital or healthcare service unit are called nosocomial infections. Their history goes back to the first institutions where patients were gathered. To prevent nosocomial infections, so called barrier nursing is used. It is a set of procedures aimed at preventive measures to avoid the appearance or transmission of the infection. The awareness of observing all rules connected belong to the essentials. The aim of the Bachelor work was to find out if general nurses who work in in-patient hospital wards are aware of nosocomial infections. They were interviewed about barrier nursing rules and their observing. The survey was carried out in the hospitals in Písek and Strakonice. There were 110 anonymous questionnaires distributed and 90 of them were given back. All data were compiled and the findings were depicted in a graphic form. Two hypotheses were set at the beginning: Hypothesis 1: Nurses are familiar with barrier nursing regime rules and their use while nosocomial infection appears at the wards. Hypothesis 2: Nurses respect the rules when nosocomial infection appears at the wards. Both hypotheses were confirmed. The analysis of the data acquired from the questionnaires resulted into the finding that the nurses were keeping abreast of nosocomial infection prevention. The nurses are likely to attend seminars as a part of preventive measures of nosocomial infections. All findings will be offered to the management of the hospitals where the survey was carried out.

Klíčová slova: Antibiotika, bariérová ošetřovací péče, izolace, nozokomiální nákaza, pacient/klient, sestra.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2010
  • Identifikátor: 16821

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Jana Somrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JAREŠOVÁ, Marie. Využití bariérového režimu při výskytu nozokomiální nákazy na oddělení. Písek, 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 01:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz