Michaela Štefková

Bakalářská práce

Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem

Radiation protection of workers handling contaminated waste
Anotace:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. Bakalářská práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2018. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá radiační ochranou pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. V teoretické části je popsáno ionizující záření – dělení …více
Abstract:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiation protection of workers handling contaminated waste. Bachelor thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2018. Head of the bachelor thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The bachelor thesis deals with the radiation protection of workers handling contaminated waste. The theoretical part describes ionizing radiation - division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Kateřina Kozlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava