Theses 

Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem – Michaela Štefková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Štefková

Bakalářská práce

Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem

Radiation protection of workers handling contaminated waste

Anotace: ŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. Bakalářská práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2018. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá radiační ochranou pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. V teoretické části je popsáno ionizující záření – dělení, zdroje, druhy a veličiny. Tato část obsahuje dělení detektorů ionizujícího záření a principy a cíle radiační ochrany. V praktické části jsou popsány zdroje ionizujícího záření, které se vyskytují na klinice nukleární medicíny FN Ostrava. Popis skladování kontaminovaného odpadu, výsledky z měření dávkového příkonu a návrh opatření pro zajištění radiační ochrany pracovníků.

Abstract: ŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiation protection of workers handling contaminated waste. Bachelor thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2018. Head of the bachelor thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The bachelor thesis deals with the radiation protection of workers handling contaminated waste. The theoretical part describes ionizing radiation - division, sources, types and quantities. This section includes the division of ionizing radiation detectors and the principles and objectives of radiation protection. The practical part describes sources of ionizing radiation, which are present at the Clinic of Nuclear Medicine FN Ostrava. Description of contaminated waste storage, results from dose rate measurement and design of measures to ensure workers' radiation protection.

Klíčová slova: kontaminovaný odpad, radiační ochrana, ionizující záření, detektory záření

Keywords: contaminated waste, radiation protection, ionizing radiation, radiation detectors

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Kateřina Kozlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz