Michaela Štefková

Bachelor's thesis

Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem

Radiation protection of workers handling contaminated waste
Abstract:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. Bakalářská práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2018. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá radiační ochranou pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem. V teoretické části je popsáno ionizující záření – dělení …more
Abstract:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Radiation protection of workers handling contaminated waste. Bachelor thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2018. Head of the bachelor thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The bachelor thesis deals with the radiation protection of workers handling contaminated waste. The theoretical part describes ionizing radiation - division …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Karla Barčová
  • Reader: Kateřina Kozlová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava