Jan Kubečka

Bakalářská práce

Vybrané průmyslové podniky Ostravy, jejich vliv na životní prostředí a význam pro turismus

Selected Industrial Enterprises, their Impact on Environment and Tourism Potential
Anotace:
V této bakalářské práci se zaměřuji na dva největší průmyslové podniky v Ostravě. Tyto podniky mají velký vliv na životní prostředí v Ostravě. V současné době je největším znečišťovatelem ArcelorMittal Ostrava a.s., kterému se v bodě životní prostředí věnuji poněkud více. V první části práce popisuji fyzicko-geografické poměry Ostravy, kde hlavně klima je nejvíce postiženo vypouštěním prachových částic …více
Abstract:
In this thesis, I concentrate on two of the largest industrial companies in Ostrava. These companies have a big impact on the environment in Ostrava. Currently, the largest polluter is ArcelorMittal Ostrava a.s., which I’m concentrating on in chaptech environment. In the first part of my thesis I describe the physical -geographical conditions of Ostrava, where especially the climate is most affected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Barbora Kožaná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava