Theses 

Využití nástrojů library advocacy k prosazování zájmů vysokoškolských knihoven: návrh aplikace pro fakultní knihovny Masarykovy univerzity – Bc. Marika Hrubá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Marika Hrubá

Diplomová práce

Využití nástrojů library advocacy k prosazování zájmů vysokoškolských knihoven: návrh aplikace pro fakultní knihovny Masarykovy univerzity

Enforcement of Academic Libraries Interests Using Library Advocacy Toolkit: Design of Application for Masaryk University Faculty Libraries

Anotace: Diplomová práce „Využití nástrojů library advocacy k prosazování zájmů vysokoškolských knihoven: Návrh aplikace pro fakultní knihovny Masarykovy univerzity“ pojednává o konceptu library advocacy a možnostech jeho využití k prosazování zájmů vysokoškolských knihoven, konkrétně knihoven Masarykovy university. Teoretická část se zabývá definicí konceptu library advocacy a jeho rozdělení. Prostor je věnován i hlavním pilířům tohoto konceptu, ke kterým patří hodnoty, komunikace a argumentace. Teoretická část dále poskytuje ukázku konkrétních kampaní praktikovaných v zahraničních knihovnách. Empirická část nabízí výsledky kvalitativního výzkumu, který byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími knihoven MU. Smyslem výzkumu bylo zodpovězení hlavní výzkumné otázky, která zjišťovala jaké nástroje, podklady a argumenty využívají knihovny MU v komunikaci s vedením fakulty k prosazování svých zájmů a obhajování již provozovaných činností. Součástí výzkumné otázky bylo zjištění míry spokojenosti s výsledky prosazování zájmů. Na základě interpretace výsledků výzkumu bylo navrženo několik doporučení pro knihovny MU, které se pomocí implementace konceptu library advocacy snaží zefektivnit jejich dosavadní prosazování zájmů.

Abstract: The Diploma thesis „ Enforcement of Academic Libraries Interests Using Library Advocacy Toolkit: Design of Application for Masaryk University Faculty Libraries “ deals with the library advocacy concept and its possibilities of use the in Masaryk University libraries. The theoretical part describes the library advocacy definition and division. The part is also devoted to main pillars of the library advocacy concept – values, communication and argumentation. The empirical part contains a description of the qualitative research results. The qualitative research was realized in the form of semi-structured interviews with the direstors of MU libraries. The research question examined kind of tools, backgrounds and argumentation which are used for enforcement libraries interests. The research also surveyed the degree of satisfaction with the results of enforcement. Based on the research report, in the discussion, there is recommendation of implementation library advocacy for Masaryk University libraries to make their existing interests more effective.

Klíčová slova: library advocacy, vysokoškolské knihovny, prosazování zájmů, lobbying, marketing, komunikace, hodnoty, argumentace, University Libraries, Interests Enforcement, Communication, Values, Argumentation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:39, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz