Theses 

Motivace k dobrovolnictví v domovech pro seniory – Anna Štarmanová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Anna Štarmanová

Bachelor's thesis

Motivace k dobrovolnictví v domovech pro seniory

Motivation for volunteering in homes for the elderly

Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem motivace k dobrovolnictví v domovech pro seniory. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které s tímto tématem úzce souvisí. Těmito pojmy jsou: dobrovolnictví, dobrovolnictví v sociálních službách, domov pro seniory, dobrovolník, motivace, motivace k dobrovolnictví, nevhodné motivy k dobrovolnické činnosti a na závěr teoretické části práce uvádí, co dobrovolníky v jejich činnosti podporuje a co je naopak v dobrovolnické činnosti brzdí.Cílem bakalářské práce je zjistit, co dobrovolníky v domovech pro seniory motivuje k dobrovolnické činnosti. Hlavní cíl je ve výzkumné části zpracován do třech dílčích výzkumných otázek, které zjišťují počáteční motivaci k dobrovolnictví, zkušenosti s dobrovolnictvím a to, díky čemu dobrovolníci v dobrovolnické činnosti pokračují. Odpovědi na výzkumné otázky jsou zjišťovány na základě kvalitativního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.

Abstract: The bachelor thesis deals with the theme of motivation for volunteering in homes for the elderly. The theoretical part explains the concepts related to this topic. These concepts are: volunteering, volunteering in social services, volunteer, motivation, motivation for volunteering, inappropriate motivation for leisure activity, and the conclusion of the theoretical part of the thesis shows how volunteers support their activities and what, on the contrary, they inhibit in volunteering.The aim of the bachelor thesis is to find that volunteers in the homes for seniors motivate volunteer activities. The main objective is elaborated within the research part into three partial research questions, which determine the initial motivation for leisure time, the experience with leisure time and the choice of leisure activities continue. Answers to research questions are based on qualitative research through semi-standardized interviews.

Keywords: dobrovolnictví, dobrovolnictví v sociálních službách, dobrovolník, motivace, motivace k dobrovolnictví

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2017
  • Supervisor: PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 10:57, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz