Mária Madajová

Master's thesis

Vytápění administrativní budovy

Heating office building
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je návrh novostavby administratívnej budovy. Prvá časť práce je zameraná na návrh stavebnej časti objektu. Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. Druhá časť práce zahŕňa návrh vykurovania. Ako zdroj tepla pre celú budovu je navrhnutá kaskáda z dvoch plynových kondenzačných kotlov. V celom objekte je navrhnuté podlahové teplovodné vykurovanie. …viac
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the design of a new administrative building. The first part of the work is focused on the design of the construction part of the building. The project documentation is processed to the extent for the implementation of the construction. The second part of the work includes the design of heating. A cascade of two gas condensing boilers is designed as a heat source for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2021
  • Vedúci: Vladan Panovec
  • Oponent: Oliver Michalko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava