Petra SHAMALOVÁ

Bakalářská práce

Smysl života v románu Never Let Me Go od Kazua Ishigura

The Meaning of Life in Kazuo Ishiguro's Novel Never Let Me Go
Abstract:
The aim of this work is a deeper study of some significant concepts and themes that occur in the novel Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro, namely the narrative style of Kazuo Ishiguro will be analysed and the thesis will attempt to prove this style to be unique in terms of the postmodern grasp of reality using science-fiction elements, elements of dystopia a distinct language and setting which highlight …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je hlubší studium několika výrazných konceptů a témat vyskytujících se v románu Never Let Me Go od Kazua Ishigura a sice, narativní styl Kazua Ishigura, který bude součástí analýzy a celkově se práce dokazuje, že tento styl je unikátní z hlediska současného postmoderního uchopení za použití vědecko-fantastických prvků, prvků dystopie a odlišného jazyka, což vyzdvihuje poslání …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SHAMALOVÁ, Petra. Smysl života v románu Never Let Me Go od Kazua Ishigura. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta