Dominik Havlík

Bakalářská práce

Financování politických stran se zaměřením na konkrétní politickou stranu

Funding of Political Parties Focusing on Particular Political Party
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá financováním politických stran a politických hnutí v České republice. Práce je rozčleněna na část teoretickou a část praktickou, které se člení do tří kapitol. V první kapitole po úvodu jsou uvedeny zákony a právní předpisy upravující fungování a financování politických stran a politických hnutí. V následující kapitole jsou obecně rozvedeny možnosti financování politických …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with financing of political parties and political movements in the Czech republic. The thesis is devided into the theoretical and the practical part, which are devided into three chapters. In the first chapter, after the introduction, there are laws and regulations, which are regulating the functioning and financing of political parties and political movements. In the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jana Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava