Jakub Ribka

Diplomová práce

Porovnání rámců pro vývoj webových aplikací na platformě Java EE

Comparison of Frameworks for Web Application Development in Java EE
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním webových frameworků pro programovací jazyk Java. Budu se zde věnovat těmto čtyřem frameworkům: Java Server Faces, Vaadi, Struts 2, Spring MVC. Nejprve se podíváme obecně na webové aplikace v Javě a představíme si jednotlivé frameworky, poté se seznámíme s testovací aplikací, na které bude srovnávání probíhat. V našem případě se bude jednat o malý e-shop. Na …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a comparison of web frameworks for programming language Java. I will pursue these four frameworks: Java Server Faces, Vaadin, Struts 2, Spring MVC. First we look at general web applications in Java and introduce the individual frameworks. Then we make familiar the test application which will be compared. In our case it will be a small e-shop. In the final part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: David Ježek
  • Oponent: Jan Kožusznik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma