Theses 

Právní apekty provádění inspekce práce – Mgr. Jana Pláteníková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Jana Pláteníková

Bachelor's thesis

Právní apekty provádění inspekce práce

The legal apects of labour inspection

Abstract: Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma Právní apekty provádění inspekce práce. Ve své práci, se zabývám kontrolní činností v oblasti pracovně-právních vztahů. Po úvodním seznámení s obecnými pojmy a historickém nástinu kontrolního mechanismu před vznikem inspekce práce, se práce zaměřuje na organizační strukturu úřadů práce a oblastních inspektorátů v systému státní správy. Klíčová pozornost je věnována kontrolní činnosti pracovněprávních vztahů podle zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce. Nejprve je nastíněna souvislost vzniku zákona, dále se práce zabývá orgány inspekce práce a jejich působností a pravomocí. Obsáhlá část je věnována výkonu kontroly těchto orgánů, sankční pravomoci a také možnosti občanů podávat podněty ke kontrole, odvolání i žádosti o přezkum vůči a na orgány inspekce práce. V sedmé kapitole se práce zaměřuje na Oblastní inspektorát Jihomoravského a Zlínského kraje (OIP 9) a zvláště na odbor pracovně-právních vztahů (PPV). Zde je praktičtěji přiblížena činnost orgánu inspekce práce a činnost inspektorů. V závěru práce je zhodnocení výsledků kontrolní činnosti oblastního inspektorátu Jihomoravského a Zlínského kraje. Celá práce má hlavně teoretický ráz, který se snažím doplnit praktickými poznatky získanými z OIP9 a diskuzí jak o zákoně č.251/2005, o inspekci práce, tak o jeho realizaci v praxi.

Abstract: For the bachelor thesis I chose the topic of the Legal Apects of the Work Inspection. The paper focuses on the supervision issues in the area of labor-law relations. The introductory part deals with the general terms and the historic overview of the supervision mechanisms before the outset of the work inspection. Then the paper focuses on the organizational structure of the labor office and the district inspectorates in the system of the public administration. The highest attention is drawn to the supervision of the labor-law relations in accordance with the law No. 251/2005 Coll. about the work inspection. First, the context of the introduction of the law is described. Then the authorities of the work inspection are introduced together with their activities and power. A considerable part of the paper is dedicated to the accomplishment of supervision duties of these authorities, the power of sanctions, as well as the possibilities of the citizens to initiate supervision, appeal and request for review of the authorities of the work inspection. The seventh chapter focuses on the District Inspectorate of the South Moravia and the Zlin District (OIP9), especially on the department of labor-law relations (PPV). The practical part of the authority’s work inspection activities is described as well as the specific work of the inspectors. The whole paper is basically a theoretical analysis supplemented by practical information obtained at OIP9 and through various discussions about the law No. 251/2005 Coll. about the work inspection as well as about its practical realization.

Keywords: kontrolní činnost, veřejná správa, státní správa, pracovně-právní vztahy, úřady práce, inspekce práce

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2008
  • Supervisor: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 23:42, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz