Denisa Bartoníková

Master's thesis

Mezigenerační srovnání spotřebitelských postojů ke značkám kvality potravin na českém trhu

Intergenerational Comparison of Consumer Attitudes to Food Quality Labels in the Czech Market
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo zjištění postojů českých spotřebitelů generace X a Y ke značkám kvality potravin. V teoretické části jsou popsána východiska chování spotřebitele a značek kvality potravin. Následuje charakteristika trhu potravin v České republice a vybraných značek kvality. Výzkum byl realizován pomocí elektronického dotazníkového šetření na vzorku 204 respondentů generace X a 221 respondentů …viac
Abstract:
The aim of the thesis was to determine the attitudes of Czech consumers of Generation X and Generation Y to food quality labels. The theoretical part describes the starting points of consumer behavior and food quality labels. Next is characteristic of the food market in the Czech Republic and selected food quality labels. The research was realized by an electronic questionnaire survey on a sample 204 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedúci: Šárka Velčovská
  • Oponent: Milena Lahutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava