Theses 

Kvalitativní výzkum uspořádání prostoru ve vztahu k psychologii osobnosti – Tereza HESSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví

Tereza HESSOVÁ

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum uspořádání prostoru ve vztahu k psychologii osobnosti

Qualitative research on the arrangement of place in relation to personality psychology

Anotace: Téma bakalářské práce se zabývá problematikou jedince a jeho životního prostoru, jejich vzájemným působením a interakcí. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. První část se opírá o teoretická východiska o životním prostředí, vnímání životního prostředí a soukromí. Snaží se seznámit s pojmy vztahující se k samotnému prostoru a prostorovému chování, jenž svou strukturou do určité míry ovlivňuje příznivě či negativně chování jedince. Dále se práce zaměřuje na vliv psychologie architektury, uspořádání interiéru, feng shui, psychologie barev a tvarů. V druhé části práce poukazuji na důvody volby kvalitativního výzkumu pro realizaci praktické části a poté poznatky z teoretické části aplikuji při výzkumu. Stanovila jsem si výzkumné metody, cíl, soubor a výzkumné okruhy otázek. V analytické části poté nalezneme interpretaci výsledků výzkumu rozdělených do hlavních oddílů, a to: spokojenost se současným stavem svého bydlení; preferované barvy a tvary; dům, nábytek či doplněk jako výraz osobnosti a dům jako místo k životu a odpočinku.

Abstract: The subject of this bachelor thesis looks at the problematics of the individual and their environment, how they interact and influence each other. The work has two sections, the theoretical one and the practical one. The first section relies on theoretical sources on the environment, the perception of it and the notion of privacy. It attempts to understand terms that relate to the environment itself and to the behavior in an environment, the structure of which influences to an extent both positively and negatively the behavior of the individual. It concentrates on the influence of psychology of architecture, the organizing of interiors, feng shui and the psychology of color and shape. In the second section I am arguing for qualitative research for the build-up of the practical section and then I apply the theoretical knowledge onto the research. I selected the research methodology, the goal and the range of research questions. In the analysis you find the interpretation of the research findings in key sections which are: satisfaction with the current state of their housing; preferred colors and shapes; the house, the furniture or the accessory as an expression of personality and the house as a place to live and rest.

Klíčová slova: životní prostředí, soukromí, psychologie architektury, psychologie interiéru, feng shui, psychologie barev

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31600 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HESSOVÁ, Tereza. Kvalitativní výzkum uspořádání prostoru ve vztahu k psychologii osobnosti. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz