Simona Sloviaková

Diplomová práce

Testy akútnej toxicity na niteľniciach, vrátanie určenia semichronickej toxicity pre šalát hlávkový a cibuľu pre vodný výluh stavebného odpadu

Acute toxicity test on Tubifex tubifex, including the determination of semichronic toxicity for lettuce and onions of aqueous extracts for building waste
Anotace:
Odpad v stavebníctve bol uznaný ako jeden z hlavných problémov v dôsledku jeho negatívneho vplyvu na Zemi. Efektívny spôsob znižovania narastajúceho množstva stavebného odpadu predstavuje recyklácia, ktorou klesá jeho škodlivý vplyv pre životné prostredie. Potenciálne toxický stavebný odpad môže spôsobiť negatívny dopad predovšetkým na vodný ekosystém prostredníctvom uvoľňovania rozpustných zložiek …více
Abstract:
Waste in the construction indrustry has been recognized as one of the main problem due to its negative effect on the Earth. Effective way to reduce increasing amounts of construction waste is represented by recycling which decreases its harmful effect for environment. Potentially toxic construction waste may cause a negative influence mainly on the aquatic ecosystem through release of soluble components …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jiří Pavlovský
  • Oponent: Michal Haluzík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu