Klára Bosáková

Bakalářská práce

Úprava křižovatky silnice I/53 - II/408 v blízkosti města Znojmo

Modification of the Intersection of Roads I/53 - II/408, near the Znojmo City
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stávajícího stavu průsečné křižovatky a dále pak navrhnout tři možné varianty rekonstrukce pro tuto křižovatku v blízkosti města Znojmo na silnicích I/53 a II/408. Ve všech třech variantách byla navrhnuta okružní křižovatka. V první variantě je naprojektována jednoduchá okružní křižovatka, ve druhé je přidán bypass a u třetí varianty je proveden nový návrh dvou …více
Abstract:
The subject of this thesis is to evaluate the current status of intersection and then suggest three possible options for reconstruction of the intersection near the town of Znojmo on the roads I / 53 and II / 408. In all three variants roundabouts were designed. In the first scenario, the project plans simple roundabout, in the second is added bypass and in the third variant is made a new proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Jan Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava