Michal Šafář

Diplomová práce

Návrh technologické úpravy SKO pro jeho využití ke spalování

The proposal for technological processing of sorted muncipal waste for incineration
Anotace:
V diplomové práci se zabývám charakteristikou komunálního odpadu v Ostravě a jeho složením, dále jsou v teoretické části popsány technologie třídění komunálního odpadu a možnosti jeho energetického využití. V praktické části se zabývám identifikací podmínek na optimální složení vstupní suroviny a přípravou tuhých alternativních paliv ve formě pelet. V závěru práce je návrh technologického postupu pro …více
Abstract:
In my graduation thesis, I explore the characteristics of municipal solid waste in Ostrava and its composition, further in the theoretical part are described technology sorting of house hold waste and the possibility of its energy use. In the practical part deals with the identification of conditions for optimal feed composition and the preparation of solid alternative fuels in the form of pellets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Lucia Kovaľová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava