Theses 

Legislativa ve vztahu k činnosti knihoven – Bc. Jana Procházková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Procházková

Diplomová práce

Legislativa ve vztahu k činnosti knihoven

Legislation in relation to the activity of libraries

Anotace: Ve své diplomové práci se diplomantka zabývala legislativou ve vztahu k činnosti knihoven. Diplomantka se zaměřila na knihovny jako takové a s nimi spojenou legislativou upravující jejich systém a jejich typy a s ním spojený knihovní zákon. Dále se zabývala periodickými a neperiodickými tisky a s nimi souvisejícím tiskovým zákonem. Diplomantka se také zaměřila na úpravu problematiky autorského práva a také podrobně vypracovala kapitolu ohledně ochrany osobních údajů, která je v současné době diskutovaným tématem. Diplomantka tedy pojala široce veškerou problematiku týkající se činnosti knihoven z různých úhlů pohledu a z hlediska různých právních předpisů. Vyloučeny jsou pouze ekonomické a účetní předpisy.

Abstract: In her thesis master student dealt with legislation in relation to library activities. Master student focused on libraries as such and the legislation regulating their system, their types and the associated Library Act. Periodic and non-periodic prints and the associated Press Act are also discussed. Master student also focused on issues related to copyright law and then she developed a detailed chapter about data personal protection, which is currently a discussed topic. Master student covered all the issues related to the activities of libraries from different angles and in terms of various legal regulations. Only economic and accounting legislation is excluded.

Klíčová slova: Legislativa, knihovní zákon, knihovna, meziknihovní služba, systém knihoven, knihovní fond, specializovaný fond, veřejná knihovnická a informační služba, tiskový zákon, periodická publikace, neperiodická publikace, autorské právo, autorské dílo, svobodný přístup k informacím, právo na informace, ochrana osobních údajů, muzejní sbírka, spisová služba, archivace, digitalizace, požární ochrana, krizové řízení, elektronický podpis, datová schránka, veřejná sbírka, legislation, Library Act, library, interlibrary service, library system, Library fund, specialized fund, public library and information service, Press Act, periodical publication, non-periodical publication, copyright, author's work, freedom of access to information, right of information, personal data protection, collection of museum, records service, archiving, digitalization, fire protection, crisis management, electronic signature, data box, public collection.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz