Veronika Jachová

Diplomová práce

Podkrovní byty bytového domu - stavebně technologický projekt

Attic flats of apartment building - building technology project
Anotace:
JACHOVÁ, V., Podkrovní byty bytového domu – stavebně technologický projekt. Ostrava, 2018. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce Ing. Filip Čmiel, Ph.D. Cílem diplomové práce je vypracování projekčního návrhu bytového domu s podkrovními byty a technologického postupu pro realizaci střechy. Diplomová …více
Abstract:
JACHOVÁ, V., Attic flats of an apartment building - building technology project. Ostrava, 2018. Diploma thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering. Thesis supervisor Ing. Filip Čmiel, Ph.D. The aim of this diploma thesis is to devise a design of an apartment building with attic flats and a technological procedure for the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Filip Čmiel
  • Oponent: Zdeněk Orlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava