Jakub Pospíšil

Master's thesis

Kvalifikace homogenního svarového spoje na trubce z oceli P92

Qualification of Homogenous Welded Joint on the Pipe of Steel P92
Abstract:
Diplomová práce se věnuje procesu kvalifikace homogenního svarového spoje na trubce z oceli P92. Úvodní teoretická část uvádí studii současného stavu modifikovaných 9-12%Cr ocelí, které jsou aplikovány v energetickém průmyslu. Druhá kapitola popisuje systém jakosti ve svařování a proces kvalifikace svarových spojů. V praktické části práce je popsán samotný postup experimentu, který zahrnuje návrh technologického …more
Abstract:
This master thesis describes the process of qualification homogenous weld joint on the tube of steel P92. The theoretical part presents a study of the current state of modified 9-12% Cr steels, which are applied in the power industry. The second chapter describes the quality system in the welding process and qualification of welded joints. The practical part describes the procedure of the experiment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Petr Mohyla
  • Reader: Drahomír Schwarz

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava