Eva Burešová

Bakalářská práce

Studium vlastností povlaků aplikované na obráběcí nástroje

Study of Properties Coatings Applied on Cutting Tools
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám studiem vlastností povlaků aplikované na obráběcí nástroje. V mém případě se jedná o vyměnitelné břitové destičky. V teoretické části práce byly popsány a prostudovány moderní povlaky používané v současné době na obráběcí nástroje, metody nanášení těchto povlaků a jejich vlastnosti. V experimentální práci byly zkoušeny tři vyměnitelné břitové destičky s různým povlakem …více
Abstract:
The thesis deals with the study of properties of coatings applied to the cutting tools. In my case, the inserts. In the theoretical part of this work have been described and studied modern coatings currently in use on machine tools, methods of application of these coatings and their properties. In the experimental work were tested three interchangeable inserts with different coatings. There has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Jitka Podjuklová
  • Oponent: Kamila Hrabovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava