Anna Žiaková

Diplomová práce

Stanovení solventnostního kapitálového požadavku v rámci Solvency II

Calculation of Solvency Capital Requirements within Solvency II
Anotace:
Práce je zaměřena na stanovení solventnostního kapitálového požadavku s použitím metody Value at Risk a metody Expected Shortfall. Je rozdělena do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu je zachycené, čemu se práce věnuje a co je jejím cílem. V závěru jsou zhodnoceny zjištěné výsledky. Teoretická část je obsažena ve druhé a třetí kapitole. Druhá kapitola charakterizuje koncept Solvency II, konkrétně …více
Abstract:
This thesis is focused on calculation od solvency capital requirements within Solvency II by using method Value at Risk and method Expected Shortfall. It is divided into five chapters, including introduction and conclusion. At the beginning is what this thesis is about and what its objectives are. In the end there is evaluation of established results. The theoretical part is contained in second and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Veronika Pavlíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava