Veronika Pilátová

Diplomová práce

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice pomocí chemicky aktivované štěpky Juglans regia: kontinuální systém

Adsorption of Hexavalent Chromium from Aqueous Matrix Using Chemically Activated Wood Chips of Juglans regia: Continuous Systém
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem procesu biosorpce chromu s oxidačním číslem VI v kontinuálním systému průtočné náplňové kolony. Štěpka ořešáku královského (Juglans regia) je zkoumána jako slibný nízkonákladový sorbent. K chemické aktivaci byl použit roztok HCl o koncentraci 1,0 mol l-1 po dobu 30 min a pro studium biosorpce modelový roztok Cr (VI) o koncentraci 100 mg l-1 s hodnotou pH = 1,1. Koncentrace …více
Abstract:
The aim of this thesis is to study the biosorption of hexavalent chromium in a fixed bed column. English walnut (Juglans regia) wood chips are investigated as a promising low-cost adsorbent. The chemical treatment was performed using 1.0 M HCl for 30 min and the biosorption was studied using synthetic solution with concentration of Cr (VI) 100 mg l-1 and the value of pH = 1.1. The concentration of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava