RNDr. Ivan Poul, Ph.D.

Rigorózní práce

Nový tektonický model Pavlovských vrchů: flat-ramp-flat geometrie v externích Západních Karpatech

New tectonic model of the Pavlov Hills: Flat-ramp-flat geometry in the outer Western Carpathians
Anotace:
Pavlovské vrchy jsou budovány převážně mezozoickými bradly, která jsou začleněna do příkrovů externích Západních Karpat. Během mladšího alpínského vrásnění vápence prodělaly složitý tektonický vývoj, během kterého byly zvrásněny podle principu vzniku zlomově ohnutých vrás (fault-bend folds). Vrásová (antiklinální) stavba vykazuje flat-ramp-flat geometrii, kdy odlepení (flat) jsou situována na bázi …více
Abstract:
The Pavlov Hills are situated in the NW margin of the outer units of the Carpathian Flysh belt. The Pavlov Hills are formed by Jurassic to Cretaceous preflysh sediments incorporated into nape sheets of Carpathian Flysh Belt (Ždánice and Pouzdřany Units). Tectonic structure is made by flat–ramp–flat geometry of the thrusts. Detachments are at the base of the Klentnice Formation (Oxfordian, upper Jurassic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 12. 2006

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta