Bc. Pavel VAŠÍČEK

Bakalářská práce

Protipovodňová opatření města Strážnice

Flood Prevention of the Town of Strážnice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na povodně a ochranu před nimi na území katastru města Strážnice a nejbližšího okolí, zkoumá jejich historii, dopady a zabývá se ochranou před nimi. Konkrétně se to týká Strážnického Pomoraví, Baťova kanálu a povodí Veličky. Nejdříve v teoretické části popisuji povodně z historického hlediska, jejich vznik a průběh, dále se zabývám zákony upravující krizové a povodňové …více
Abstract:
This bachelor work focuses on floods and protection against them in the registr area of town Straznice and its nearest surroundings . The work examines the history of floods, their impact and deals with the protection against them.The areas of interest are Straznice Pomoravi, the Bata canal and the catchment area of river Velicka. First of all the theoretical part describes floods from the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 15550

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Janíček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠÍČEK, Pavel. Protipovodňová opatření města Strážnice. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe