Ondřej Mojžíšek

Bakalářská práce

Návrh nového využití plochy bývalého dolu Petr Bezruč

Design of the new land-use of the former mine Petr Bezruč
Anotace:
Tato práce se zabývá komplexním urbanistickým návrhem nového využití dnes opuštěného areálu dolu Petr Bezruč. Variantně je zde řešen možný návrh využití a po následném výběru na základě objektivních kritérií, je proveden návrh technické a dopravní infrastruktury a následně je proveden orientační propočet investičních nákladů. Daný problém byl vyřešen na základě analýzy současného stavu území. Tento …více
Abstract:
This thesis deal with complex urbanistic design of the new land-use of Petr Bezruč areal, wich is now abandoned. There is solved posible draft of land-use in variants and then after choose based on objective criteries, there is made draft of technical and traffic infrastructure and then is made orientative calculation of investment costs. Given problem was solved based on analysis of present land condition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Endel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava