Zuzana Kozáková

Master's thesis

Návrh metod vhodných matematických nástrojů pro analýzu spotřeby antibiotik s důrazem na hodnocení anomálií v datech

Design of suitable statistical methods for time series analysis and anomaly detection in antibiotics consumption data
Anotácia:
Nadužívání a chybná preskripce antimikrobiálních látek v humánní medicíně snižuje bezpečnost a účinnost léčby, podporuje vznik a šíření rezistentních pa-togenů a celkově ohrožuje udržitelnost zdravotního systému. Analýza a hodno-cení přiměřenosti konzumace antibiotik ve zdravotnickém zařízení napomáhá detekci špatných preskripčních návyků, potenciálních fraudů nebo význam-ných mezníků ve vývoji epidemiologické …viac
Abstract:
Overuse and misprescription of antimicrobials in human medicine reduces the safety and efficacy of treatment, promotes the emergence and spread of resistant pathogens, and generally endangers the sustainability of the health system. Analyzing and assessing the adequacy of antibiotic consumption in a healthcare facility helps detect poor prescription habits, potential frauds, or significant milestones …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedúci: Peter Pažitný
  • Oponent: Lenka Komárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79649