Theses 

Distanční spotřebitelské smlouvy – Mgr. Jan Kučerňák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jan Kučerňák

Diplomová práce

Distanční spotřebitelské smlouvy

Distant Consumer Contracts

Anotace: Cílem této diplomové práce je rozbor úpravy distančních spotřebitelských smluv tak, jak je v českém právním řádu zakotvena od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V první části práce jsou řešeny otázky vývoje soukromoprávní ochrany spotřebitele v nejvýznamnějších právních řádech západní civilizace (Evropská unie a USA) a v České republice. Druhá část vysvětluje pojmy „distanční smlouva“ a „elektronická smlouva“. Ve třetí části, která je pojata obecně teoreticky bez ohledu na zvláštní spotřebitelskou úpravu, jsou řešeny obecné otázky distančního způsobu uzavírání smluv, jako je platnost a zachování písemné formy. Poslední část se zabývá výkladem ustanovení o distančních spotřebitelských smlouvách v novém občanském zákoníku s přihlédnutím k prováděným směrnicím Evropské unie.

Abstract: The goal of this diploma thesis is to offer an interpretation of regulation of distance consumer contracts as it is contained in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The first part deals with the development of civil law consumer protection in most influential legal systems of western civilization (European Union and USA) and in the Czech Republic. Second part explains and defines terms such as “distance contract”, or “electronic contract”. Next part has more theoretical approach without consideration of special consumer protection, it deals with general issues of distance consumer contracts such as validity and preservation of written form. The final part deals with interpretation of the regulation of distance consumer contracts in civil code with consideration of European Union directives.

Klíčová slova: The goal of this diploma thesis is to offer an interpretation of regulation of distance consumer contracts as it is contained in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The first part deals with the development of civil law consumer protection in most influential legal systems of western civilization (European Union and USA) and in the Czech Republic. Second part explains and defines terms such as “distance contract”, or “electronic contract”. Next part has more theoretical approach without consideration of special consumer protection, it deals with general issues of distance consumer contracts such as validity and preservation of written form. The final part deals with interpretation of the regulation of distance consumer contracts in civil code with consideration of European Union directives.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslav Hrdlička
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz