Bc. Ondřej Prokop

Diplomová práce

Distribuce metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu ve východní části lanžhotské kry ve vídeňské pánvi

Distribution of methane and carbon dioxide in the soil air in eastern Lanžhot elevation of the Vienna Basin
Anotace:
V předložené diplomové práci jsou zpracována atmogeochemická měření půdních plynů v chráněném ložiskovém území Lanžhot-východ, které je situováno v jv cípu moravské části vídeňské pánve. Sledované byly obsahy oxidu uhličitého, metanu a celkových plynných uhlovodíků. Výsledky jsou zhodnoceny z hlediska vzájemných poměrů složek a faktorů ovlivňujících typ půdního plynu. Z celkového počtu 230 měření vyplývá …více
Abstract:
In this theses atmogeochemical measurings of soil gases in CHLú Lanžhot-east are processed. It is located in south-east tip of a Moravian part of the Vienna Basin. Contents of carbon dioxide, methane and total hydrocarbons gases were being monitored. Results are assessed with a respect to a mutual ratio of components and factors influencing type of soil gas. Total of 230 measurements indicates that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta