Denisa Dičková

Bachelor's thesis

Potenciál virtuálnej meny Bitcoin stať sa svetovou rezervnou menou

Potential of Virtual Currency Bitcoin to Become World Reserve Currency
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá kryptomenou bitcoin. Cieľom práce je vyhodnotiť potenciál bitcoinu stať sa svetovou rezervnou menou. Vyhodnotenie potenciálu bitcoinu pozostáva z troch predpokladov, ktoré sú zároveň hlavnými funkciami peňazí. Jedná sa o predpoklady: bitcoin ako prostriedok výmeny, bitcoin v roli uchovávateľa hodnoty a posledným predpokladom je bitcoin ako zúčtovacia jednotka. Jednotlivé …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with cryptocurrency bitcoin. The aim of this work is to evaluate the potential of bitcoin to become a world reserve currency. The evaluation of bitcoin potential consists of three preconditions, which are also the main functions of money. These are: bitcoin as a medium of exchange, bitcoin as a store of value, and the last precondition is bitcoin as a unit of account. Individual …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Kateřina Dvoroková
  • Reader: Karel Hlaváček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva

Theses on a related topic