Denisa Dičková

Bakalářská práce

Potenciál virtuálnej meny Bitcoin stať sa svetovou rezervnou menou

Potential of Virtual Currency Bitcoin to Become World Reserve Currency
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá kryptomenou bitcoin. Cieľom práce je vyhodnotiť potenciál bitcoinu stať sa svetovou rezervnou menou. Vyhodnotenie potenciálu bitcoinu pozostáva z troch predpokladov, ktoré sú zároveň hlavnými funkciami peňazí. Jedná sa o predpoklady: bitcoin ako prostriedok výmeny, bitcoin v roli uchovávateľa hodnoty a posledným predpokladom je bitcoin ako zúčtovacia jednotka. Jednotlivé …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with cryptocurrency bitcoin. The aim of this work is to evaluate the potential of bitcoin to become a world reserve currency. The evaluation of bitcoin potential consists of three preconditions, which are also the main functions of money. These are: bitcoin as a medium of exchange, bitcoin as a store of value, and the last precondition is bitcoin as a unit of account. Individual …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Karel Hlaváček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva

Práce na příbuzné téma