Theses 

Katolická církev a stát Izrael – Bc. Petra Čaderská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Čaderská

Bakalářská práce

Katolická církev a stát Izrael

Catholic Church and the State of Israel

Anotace: Katolická církev a stát Izrael si ve vzájemných vztazích prošli dlouhou cestou. Ačkoli Izrael vyhlásil nezávislost před šedesáti lety, vztahy Říma a židovským státem se formulovali už mnohem dříve. Vatikán se vyrovnával už se sionistickým hnutím v jeho počátcích. V jeho celém průběhu Vatikán setrvával v nepřátelském postoji vůči myšlence návratu Židů do Palestiny. Když po druhé světové válce vyhlásil Izrael nezávislost, pro Vatikán to byla rána. Papež Pius XII. dokonce nikdy neuznal existenci nového státu. Jeho velkým zájmem bylo ochránit svá svatá místa a hlavně si udržet vliv na ně. Papež opakovaně požadoval, aby se ustanovil mezinárodní dohled. S tímto však neuspěli. Hlavní spornou otázkou ve vztazích zůstával Jeruzalém, svaté město pro tři monoteistická náboženství. Ačkoli Jeruzalém nejdříve měl být mezinárodním územím, roku 1948 se postupně dostal pod nadvládu Jordánska, a poté v roce 1967 území získal Izrael. Po válce o nezávislost dokonce Izrael prohlásil Jeruzalém za hlavní město. Negativní postoj přetrvával až do 60. let. Tehdy se klima začalo měnit, papežové již přijímali izraelské vyslance a představitele státu. Velkým počinem v židovsko-katolických vztazích bylo svolání 2. vatikánského koncilu a vydání deklarace Nostra Aetate. Tou se Vatikán vyrovnal s židovským náboženstvím a započala tak vzájemný dialog a částečná spolupráce obou náboženství. Největší obrat nastal s nástupem Jana Pavla II. Ten dokonce uznával právo Židů na vlastní bezpečnou zemi. Ačkoli se mnoho Židů domnívalo, že překážky pro uznání jsou zejména teologického charakteru, později se ukázalo, že jsou zejména charakteru politického. Vatikán měl obavy z arabských zemí, kde žije mnoho katolíků, a kde mají své zájmy. Vztahy tedy mohly být navázány až po vyřešení otázky palestinských uprchlíků a statut západního břehu a Jeruzaléma. To se částečně stalo v roce 1991, kdy započaly mírové rozhovory v Madridu. Aniž by Vatikán čekal na výsledek, začal vyjednávat s Izraelem také. To vedlo k sepsání Základní dohody v roce 1993 a legitimnímu uznání státu Izrael.

Abstract: Catholic Church and State of Israel passed long way in their interrelationship. Although Israel declared its’ independence sixty years ago relationship between Rome and Jewish state have been formulating long time before that. Vatican had to face up to the Zionist movement in his beginnings. All that time Vatican stand to negative attitude towards return of Jews to Palestine. When, after World War II, Israel proclaimed independence for Vatican it was a disaster. Pope Pius XII even never recognize new state. His interests were to guarantee Holy places of the Church and, in particular, to keep influence over those places. Pope frequently requested international control. But he never were successful with that request. Main disputed point was Jerusalem, Holy city for three monotheistic religions. Although Jerusalem was proclaimed as international territory in the beginning, in 1948 Jerusalem was divided into two parts, West Jerusalem came under Israeli sovereignty while the eastern portion came under Jordanian rule and later, in 1967, city Jerusalem was captured by Israel. Negative attitude continued till sixties. In that time climate started to change, popes already received Israeli delegates and leaders of the country. Great turn in Jewish-Catholic relations came with Vatican II and declaration Nostra Aetate, which stated that Jews today are no more responsible for the death of Christ. Cooperation and dialog started between these two religions after that. . Main turn came with accession of John Paul II who himself recognized rights of Jews for their own save homeland. Although lot of Jews thought that reason that Vatican doesn’t recognize Israel are purely theological, later was reveled that reasons are, more than anything, political. Vatican was afraid of Arab countries where lived many Catholics and Vatican took interest in them. Relationships between Holy See and Israel could be established after settle the issue of Palestinian refugees and statute of West Bank and Jerusalem. This happened partly in 1991 when peace talks started in Madrid. Vatican didn’t even wait for result and started to deal with Israel. This lead to formation of Fundamental Agreement in 1993 and recognition of Israel de jure.

Klíčová slova: Izrael, Vatikán, izraelsko-vatikánské vztahy, katolicko-židovské vztahy, Svatá země, sionismus, Palestina, Jeruzalém, Israel, Vatican, Israeli-Vatican relations, Jewish-Catholic relations, Holy land, Zionism, Palestine, Jerusalem

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:29, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz