Durvesh Thakur

Bakalářská práce

Extended Operator Workplaces of Control Systems

Extended Operator Workplaces of Control Systems
Anotace:
Thakur, D. Extended operator’s workplace. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta Strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2019, Vedoucí práce: Landryova L. Tato práce má za cíl popisovat funkce nového konceptu implementovaného v rozšířených pracovištích operátora a vysvětit koncepci integrace doposud oddělených řídicích systémů do jednoho pracoviště operátora …více
Abstract:
Thakur, D. Extended operator’s workplace. Bachelor’s Thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumention, 2019, Thesis Supervisor: Landryova L. This work will describe functionalities of a new concept implemented in extended operator’s work places and explains the concept for integration of separated control systems …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Lenka Landryová
  • Oponent: Jiří Kulhánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.