Pavel Rozsíval

Bakalářská práce

Charakterizace povrchů uhlíkatých sorbentů

Surface Analysis of the Carbonaceous Sorbents
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím sorbentů na bázi hnědého uhlí a odpadu po zpracování ropy pro izolaci 4-nonylfenolu z vodného prostředí. Připravené sorbenty byly podrobeny charakterizaci zahrnující elementární analýzu, stanovení kyslíkatých skupin, termogravimetrii, a sledování sorpce methylenové modři a 4-nonylfenolu. Práce vznikla v návaznosti na výzkum prováděný na katedře chemie FMMI v …více
Abstract:
This thesis deals with the use of sorbents based on brown coal and waste from crude oil processing for the isolation of 4-nonylphenol from aqueous environments. Prepared sorbents were subjected to characterization comprising elemental analysis, determination of oxygen-containing groups, thermogravimetry, and sorption monitoring of methylene blue and 4-nonylphenol. The work was created in response to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Pánek
  • Oponent: Radim Škuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv

Práce na příbuzné téma