Bc. Michal Vlček

Bakalářská práce

Analýza vnitřního prostředí vybraného sportovního fotbalového klubu

The analysis of internal enviroment of chosen sport football club
Anotace:
Práce se zabývá analýzou vnitřního prostředí vybraného sportovního fotbalového klubu. V bakalářské práce je přehled literatury k danému tématu. Tento přehled nás seznamuje s oblastmi, jenž spadají do vnitřního prostředí. V další části práce je analýza slabých stránek a silných stránek klubu a návrh řešení k jejich odstranění, respektive posílení. V práci byl analyzován fotbalový klub 1.FC Slovácko …více
Abstract:
The work deals with the analysis of the internal environment chosen sports football club. The thesis is a literature review on the topic. This overview introduces the areas falling within the internal environment. The next section is an analysis of the weaknesses and strengths of the club and design solutions to overcome them, or strengthening. In the work was analyzed the football club 1.FC Slovacko …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií