Theses 

Dojížďka a vyjížďka do školy - komparace mobility žáků základní a střední školy a studentů vysokých škol – Bc. Nikola Svitková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Svitková

Diplomová práce

Dojížďka a vyjížďka do školy - komparace mobility žáků základní a střední školy a studentů vysokých škol

Commuting to school - comparison of mobility of pupils of elementary and secondary school and university students

Anotace: Ve své diplomové práci Dojížďka a vyjížďka do školy - komparace mobility žáků základní a střední školy a studentů vysokých škol se zabývám dojížďkou žáků základní školy a studentů gymnázia, které se nachází v obci Zastávka. Dále se okrajově věnuji dojížďce vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v Zastávce. Zastávka je obec s vysoce rozvinutým školstvím, které má prestiž v širokém okolí. Teoretická část práce je zaměřena na dopravu, jednotlivé pojmy a její dělení, obsahuje stručný popis tématu doprava v jednotlivých učebnicích zeměpisu pro základní školy. Dále blíže popisuje obec Zastávka a její školství. V neposlední řadě obsahuje informace o sčítání lidu a základní vysvětlení Reillyho modelu, který se zabývá okruhem dojížďky předem zvolených obcí. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení vlastního dotazníkového šetření na jednotlivých školách a mezi studenty vysokých škol. Dotazník je vyhodnocen pomocí grafů a tabulek. Dále jsou v práci hypotézy týkající se dojížďky do škol, které se ověří či vyvrátí. Práce obsahuje aplikaci Reillyho modelu do praxe a porovnání výsledků se sčítáním lidu, domů a bytů, k čemuž byly vytvořeny vlastní mapy.

Abstract: In this diploma thesis „ Commuting to school - comparison of mobility of pupils of elementary and secondary school and university students “ I deal with transport to school of pupils of the basic school and students of the grammar school, both located in municipality Zastávka. Furthermore, I partially deal with transport to school of university students with permanent residence in Zastávka. Municipality Zastávka has a highly developed education system that is highly regarded broad neighbourhood. The theoretical part of this thesis is aimed at transportation, its divisions and associated terms. It also contains a brief description of the transport topic in various geography textbooks for basic schools, and then describes municipality Zastávka and its education system in more detail. Moreover, information about a population census and a basic explanation of the Reilly’s model is included. The practical part is aimed at the evaluation of the survey conducted at selected schools and among university students. The survey is evaluated by means of graphs and tables. Furthermore, there are several hypotheses specified that are either verified or rejected. The thesis also includes a practical application of the Reilly’s model and a comparison of its results with the census results.

Klíčová slova: Doprava, mobilita, základní škola, střední škola, vysoká škola, traffic, mobility, elementary school, secondary school, university

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:26, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz