Jana Hutlasová

Diplomová práce

Platobná podmienka z pohľadu teórie a praxe medzinárodného obchodného styku

Payment Clause in terms of Theory and Practice of International Trade
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je analýza povinnosti platiť za tovar podľa medzinárodnej kúpnej zmluvy v rámci Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Analýza zmluvnej formulácie povinnosti platiť, ako aj väzby platobnej podmienky vo vzťahu k iným ustanoveniam kúpnej zmluvy. V praktickej časti sa zaoberáme využitím získaných a zanalyzovaných poznatkov na spoločnosti ISMM Production & Business …více
Abstract:
The goal of diploma thesis is an analysis of the obligation to pay for goods under an international contract of sale within the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Analysis of the contractual formulation of obligation to pay, as well as coherence of payment clause in relation to other provisions of the purchase contract. The practical part deals with the use …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Naděžda Rozehnalová
  • Oponent: Pavla Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání