Theses 

Psychická zátěž a osobnostní změny související s výkonem profese hasič - záchranář – Mgr. Ondřej Sezima

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Ondřej Sezima

Rigorózní práce

Psychická zátěž a osobnostní změny související s výkonem profese hasič - záchranář

Psychological stress and changes of psychological characteristics of professional firefighters

Anotace: Tato rigorózní práce se zabývá psychickou zátěží a změnami osobnostních charakteristik profesionálních hasičů v souvislosti s dlouholetým výkonem jejich služby. Profese hasičů – záchranářů je odbornou i laickou veřejností dlouhodobě považována za jednu z nejnáročnějších profesí vůbec. Převažující pracovní náplní hasiče v dnešních dnech již není hašení požárů jako dříve, ale komplexní záchranářská činnost, která zahrnuje celou řadu specializovaných úkonů (např. záchranu osob a zvířat z vody, z výtahů, z vraků havarovaných automobilů, práci v kontaminovaných prostředích, apod.) To vše klade vysoké nároky na fyzickou i psychickou kondici příslušníků a zároveň přináší řadu stresových situací, se kterými se hasiči musejí vyrovnávat. Tyto opakované zkušenosti pak mohou mít vliv (ať už negativní nebo pozitivní) také na specifické změny v trvalejších osobnostních charakteristikách hasičů. Cílem práce je empiricky zmapovat přítomnost a rozsah těchto změn a odlišit je od „běžných“ vývojových změn lidské psychiky. Jako metoda zkoumání byl zvolen kvantitativní výzkum za pomocí psychodiagnostické metody SPARO („Systém psychické autoregulace osobnosti“), která byla dosud standardně využívána při posuzování tzv. osobnostní způsobilosti pro výkon služby u Hasičského záchranného sboru České republiky. Díky této metodě bylo možné porovnat 134 hasičů, kteří vykonávají svou profesi déle než dva roky s kontrolním vzorkem 54 osob, které tuto profesi nevykonávali. Z výzkumu vyplývá, že hasiči (na rozdíl od subjektů v kontrolním souboru) vykazují po několika letech výkonu služby specifické osobnostní změny, tj. například projevují vyšší míru sebeovládání a předvídavosti, jsou méně situačně vzrušiví, méně ambiciózní, méně vyhledávají možnost situačního uvolňování vnitřního napětí. Zajímavé také je, že hasiči projevují ve svých přístupech a aktivitách nižší manifestaci maskulinity („mužská role“) a naopak projevují feminní rysy, jako je vnímavost, empatie, soucit a klid.

Abstract: This thesis is aimed at occupational stress and psychological characteristics of professional firefighters in connection with their longtime duty. Profession of firefighters is considered by the both experts and public as one of the hardest profession at all. In these days the work of firefifghters is not only blowing out the fires, but it became the complex of rescue activities, for example saving the people from water, elevators, crashed cars or working in polluted environment. As a result firefighters have to be in very good physical and psychological condition to deal with this stressfull situation. This repetitive experience can have effect (negative or positive) on specific changes in psychological characteristics of firefighters. The main objective of thesis is empirical analysis of evidence and extension of these specific changes and distinction them from current evolutional changes. As a method of exploration I choosed quantitative psychodiagnostic method SPARO (System of psychological autoregulation of personality), which is usually used during the testing of psychological competency of firefighters. Due to this method I could compare the group of 134 firefighters (who are in service for more than two years) with group of control sample of 54 people who never worked as firefighters. The results of research indicate that there are specific changes of personality of firefighters after few years of duty. They are more self-regulated and foreseeing, they are less excitable and ambitious and they don´t need unbrace so much. It is also interesting, that firefighters tend to be less masculine in their attitudes and behavior and by contraries they tend to be more femine (more perceptive, empathetic, sympathetic and calm).

Klíčová slova: psychická zátěž, stres, osobnostní charakteristiky, posttraumatický rozvoj, hasiči, záchranáři, stress, personal characteristics, posttraumatic growth, firefighters, rescue workers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Oponent: PhDr. Michal Černík, Ph.D., PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz