Božena Pretschová

Bakalářská práce

Výběr a hodnocení dodavatelů výrobního podniku

Selection and Evaluation of Suppliers of a Manufacturing Company
Anotace:
Bakalářská práce popisuje návrh hodnocení dodavatelů ve výrobním úseku podniku. V teoretické části je popsáno marketingové pojetí nákupu. Základní funkce a cíle nákupu v podniku, metody a postupy při řízení nákupního procesu a při výběru a hodnocení dodavatelů. Praktická část popisuje společnost LazNet s.r.o. a její stávající nákupní procesy. Práce je zaměřená na rozdělení dodavatelů do skupin podle …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the proposal of evaluation of suppliers in the production department of the company. The marketing part of the purchase is described in the theoretical part. The basic functions and objectives of purchasing in the company, methods and procedures in the management of the purchasing process and in the selection and evaluation of suppliers. The practical part describes LazNet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Xenie Lukoszová
  • Oponent: Gabriela Skotnicová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku