Theses 

Analýza a seznámení s oblastí her LARP – Jakub Vaněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub Vaněk

Diplomová práce

Analýza a seznámení s oblastí her LARP

Introduction of the Field of LARP Games and its Analysis

Anotace: Účelem práce je představit fenomén her na hrdiny na živo (Live action role playing) odborné veřejnosti v Čechách. Klade si za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům další možnou formu rozvoje lidské osobnosti ve všech spektrech pedagogického působení. Snaží se shrnout zatím roztříštěné a neucelené informace o LARPu na území České republiky. Shromažďuje poznatky sesbírané jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů. Vzhledem k neexistenci tištěné domácí odborné literatury na toto téma obsahuje hodně poznatků získaných přímým a nepřímým pozorováním autorem práce, který se zhruba deset let aktivně angažuje v hráčské komunitě a v práci s dětmi a mládeží. Dalším velkým zdrojem informací je internet a rozhovory s lidmi dlouhodobě působícími v oblasti her na hrdiny. První část práce se snaží sumarizovat vývoj hry, její vztah ke člověku a vývoj přes stolní a celotáborové námětové hry ke kategorii LARP jako takové. Dále popisuje jednotlivé druhy aktivit, které současné vnímání zahrnuje pod pojem LARP. Další část se zabývá osobností hráče, jeho motivací, obsahuje vyhodnocení dotazníku, který specifikuje rozvrstvení hráčů podle věku, vzdělání a současného zaměstnání, obsahuje vyjádření lékařky-psychiatra a učitelky ze základní školy, které mají s LARPem zkušenost. Dále práce popisuje možnosti rozvoje kreativity a fantazie při přípravě a hraní rolových her na živo. Další část se zabývá zkoumáním možného propojení některých forem LARPu s novým modelem edukace založeným na klíčových kompetencích a průřezových tématech. V závěru se hodnotí, zda - li je možné uvažovat o zapojení aktivity jménem LARP do doplňkových vyučovacích procesů, čine

Abstract: The purpouse of this paper is to introduce the phenomenon of Life Action Role Playing games to the experts in in the Czech Republic. It intends to desribe a new form of encouraging personal growth in all spheres of pedagogical work and present it to the teachers and educationalists. Furthermore it endeavors to gather information about LARP in the Czech Republic, which have so far been fragmentary and disjointed. It collects pieces of knowledge from both domestic and foreign sources. Due to the absence of academic Czech printed material on this topic it contains considerable amount of knowledge obtained by both direct and indirect observation effectuated by the author, who has been actively participating in the activities of LARPers' community approximately for ten years. He also has experience from the field of work with children and young people. The internet is another important source along with interviews with people having long term experience with Role Playing Games. The opening part intends to summarize facts about the developement of games and their relation to human beings and especially the developement proceeding from board games and long-term games at summer camps to the category of LARP as such. Later on it deals with various activities which can be subsumed under the term of LARP according to contemporary views of it. The second part covers the characterisation of personality of the role player and his motivation. It incorporates the results of a survey designed to depict the stratification of players' community in dependence on age, level of education and present occupation. Moreover it deals with the correlation between studying at the university and involvement in Role Playing. Statements of opinion about LARP written by a psychiatrist and a primary school teacher, who have experience with LARP, are included. The third part describes the possibilities of developing creativity and imagination.The next one focuses on exploring the possibilities of utilising certain forms of LARP as means of new educational model based on key skills and cross-section topics. The conclusion judges whether involving LARP in supplementary educational procedures is worth considering

Klíčová slova: Live action role playing (LARP), hra, rolová hra, RVP, klíčové kompetence, průřezová témata

Keywords: Live Action Role Playing (LARP), game, Role Playing Games (RPG), Framework Educational Programme (RVP), key skills

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Ferdinand Mazal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz