Theses 

Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět "Bezpečnost informačních systémů" – David Vavřinec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin

David Vavřinec

Diplomová práce

Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět "Bezpečnost informačních systémů"

Web Applications Security and Training Modules for the Subject "Information Systems Security"

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na bezpečnost webových aplikací, jež jsou vyvíjené za použití skriptovacího jazyka PHP. Úvod práce se zabývá charakteristikou webových aplikací a technologiemi, které jsou dostupné pro vývoj takové aplikace. Hlavní kapitola diplomové práce je pak rozdělena na dvě části, a to na popis prvků definující bezpečnost webové aplikace a dále na samotnou kategorizaci možných útoků a obran proti nim podle žebříčku společnosti OWASP. Součástí práce je také demonstrace vybraných útoků a obran prostřednictvím webové prezentace, jež obsahuje vytvořené PHP skripty, které ilustrují techniky zabezpečení a principy útoků. Uvedená webová aplikace je pak určena jako studijní opora pro výuku předmětu "Bezpečnost informačních systémů".

Abstract: This thesis is focused on a safety of web applications that are developed with the use of scripting language called PHP. Introduction of the thesis concerns with web´s applications characteristic and the technologies that are available for the development of this application. Main chapter of the thesis is divided into two parts. First part is the description of the elements that define the security of web applications. Second part contain the categorizations of the possible attacks and defenses against them according to OWASP Top 10 Ranking. The demonstration of selected attacks and defenses through web presentation is another part of the thesis. The web presentation is developed by PHP language and it illustrates the security techniques and attacking principals. This web application is determined for study purposes for the subject "Information Systems Security".

Klíčová slova: Webová aplikace, bezpečnost webové aplikace, PHP, databáze.

Keywords: Web application, security web application, PHP, database.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Barbora Gatnarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz