David Vavřinec

Diplomová práce

Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět "Bezpečnost informačních systémů"

Web Applications Security and Training Modules for the Subject "Information Systems Security"
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na bezpečnost webových aplikací, jež jsou vyvíjené za použití skriptovacího jazyka PHP. Úvod práce se zabývá charakteristikou webových aplikací a technologiemi, které jsou dostupné pro vývoj takové aplikace. Hlavní kapitola diplomové práce je pak rozdělena na dvě části, a to na popis prvků definující bezpečnost webové aplikace a dále na samotnou kategorizaci možných útoků …více
Abstract:
This thesis is focused on a safety of web applications that are developed with the use of scripting language called PHP. Introduction of the thesis concerns with web´s applications characteristic and the technologies that are available for the development of this application. Main chapter of the thesis is divided into two parts. First part is the description of the elements that define the security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Barbora Gatnarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin