Lumír Kvita

Diplomová práce

Možnosti snížení dopadu plánovaných odstávek zařízení distribuční soustavy na odběratele elektřiny

Options to Reduce Planned Shutdowns Impact of Distribution System Equipment to Electricity Customers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednotlivými druhy plánovaných odstávek v distribuční soustavě a nabízí jednotlivé způsoby řešení obnovy dodávky elektrické energie odběratelům.V úvodu je provedena analýza vývoje distribuční soustavy České republiky v časovém úseku šesti let od roku 2011 do roku 2016. Dále je graficky znázorněn rozbor rozdělení odstávek podle různých napěťových hladin. Práce hodnotí vliv …více
Abstract:
The thesis deals with individual types of planned shutdowns in the distribution system and offers individual ways of resolving the supply of electricity to customers. In the beginning, an analysis of the development of the distribution system of the Czech Republic for six years period of time from 2011 to 2016 was done.Further, analysis of the distribution breakdown according to different voltage levels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Stanislav Rusek
  • Oponent: Jiří Šoltys

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika