Bc. Eva Roučková

Bakalářská práce

Rozsáhlé záškoláctví a trestná činnost jako jeden z důvodů nařízení ústavní výchovy nezletilých

Extensive truancy and crime as one of the reasons of institutional care of minors
Anotace:
Bakalářská práce „Rozsáhlé záškoláctví a trestná činnost jako jeden z důvodů nařízení ústavní výchovy nezletilých“ pojednává o záškoláctví, které je většinou spojeno s dalšími sociálně patologickými jevy, jenž mohou v některých případech vést až k nařízení ústavní výchovy. Teoretická část vymezuje rodinu, náhradní výchovnou péči, vybrané typy poruch chování dětí a mládeže a popisuje význam a působení …více
Abstract:
The bachelor thesis "Extensive truancy and crime as one of the reasons of institutional care of minors" deals with truancy which is usually associated with other social pathologies which can in some cases lead to institutional care. The theoretical part defines family, foster care, selected behavioural disorders of children and youth, and describes the importance and impact of socio-legal protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta